Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.ΠΑΙ.ΡΟ.Σ.

 

1. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 

α) Ο χώρος του Σωματείου είναι ανοικτός όποτε τα μέλη του το επιθυμούν, αρκεί αυτά να σέβονται τα χρηστά ήθη, τις ώρες κοινής ησυχίας και τον χώρο του Σωματείου διατηρώντας τον καθαρό. Για τον λόγο αυτό δίνονται κλειδιά σε όποιο τακτικό μέλος το επιθυμεί και είναι ταμειακώς εντάξει, με την επιφύλαξη ότι αυτά θα αποσύρονται κατόπιν υποβολής οποιουδήποτε παραπόνου που σχετίζεται με τα ανωτέρω από άλλα μέλη τακτικά ή δόκιμα ή ακόμα και από γείτονες. Τα κλειδιά δεν δανείζονται.

β) Επιτρέπεται από τα μέλη η κατανάλωση φαγητού και ποτού εντός του χώρου του Σωματείου αρκεί αυτά να διατηρούν τον χώρο καθαρό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση παράνομων ουσιών καθώς και η παρουσία ή η παραμονή εντός του χώρου προσώπων που βρίσκονται υπό την επήρεια τέτοιων ουσιών ή μέθης.

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΩΡΟΥ

 

α) Υπεύθυνοι για τον χώρο του Σωματείου είναι όλα τα μέλη που βρίσκονται εντός αυτού, με ιδιαίτερη έμφαση στα παλαιότερα μέλη, των οποίων ο ρόλος απέναντι στα νέα οφείλει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ιδιαιτέρως τα μέλη που διαθέτουν κλειδιά του Σωματείου είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια του χώρου κλείνοντας τα παράθυρα και κλειδώνοντας την πόρτα αυτού κατά την αποχώρησή τους.

β) Αρμόδιος για τα μέλη που διαθέτουν κλειδιά είναι μόνον το μέλος που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο· μόνο αυτό θα έχει το δικαίωμα να βγάζει και να παραδίδει αντικλείδια, τηρώντας παράλληλα αρχείο με τα ονόματα όλων όσων διαθέτουν κλειδιά και γνωρίζοντας, όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό, ποιος κάνει χρήση των κλειδιών ανά πάσα στιγμή.

γ) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κλειδιών από οποιοδήποτε μέλος πλην του οριζόμενου.

 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

α) Άτομα, μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να κάνουν χρήση του χώρου του για δραστηριότητα που προβλέπεται στο Καταστατικό, οφείλουν να γνωστοποιήσουν αυτή τους την επιθυμία στα υπόλοιπα μέλη μέσω του πίνακα ανακοινώσεων ή του διαδικτυακού χώρου του Σωματείου. Η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία της δραστηριότητας, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον χώρο αλλά και το χρόνο που θα απαιτηθούν. Για να είναι έγκυρη αυτή η ανακοίνωση θα πρέπει να φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του ατόμου που την γνωστοποιεί, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παράδοση του χώρου και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, όπως βιβλία και παιχνίδια καθαρά και σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που η ανακοίνωση αυτή θα κοινοποιείται στον διαδικτυακό χώρο του Σωματείου το όνομα του χρήστη θα έχει την ισχύ υπογραφής.

β) Σε περίπτωση που ο χώρος του Σωματείου δεν δύναται να ικανοποιήσει όλα τα μέλη του θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάση των ανακοινώσεων.

γ) Αποκλείονται δε οι δραστηριότητες οι οποίες θα απαιτούν απεριόριστη χρήση όσον αφορά το χρόνο αλλά και το χώρο, εκτός αν δεν παρουσιάζονται άλλα μέλη που θέλουν να κάνουν παράλληλη χρήση του χώρου. Μόνη εξαίρεση η διενέργεια οποιουδήποτε διαγωνισμού ή εκδήλωσης, που όμως οφείλει να γνωστοποιηθεί το αργότερο είκοσι(20) ημέρες νωρίτερα και κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ, να καλεί χωρίς καμία διάκριση όλα τα μέλη του Σωματείου προς συμμετοχή, ασχέτως αν αυτά επιλέξουν να συμμετέχουν ή όχι, συγκεντρώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων μελών ή όχι του Σωματείου. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα λόγω ανωτέρας βίας να ακυρώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή μια έκτακτη εκδήλωση με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) και επισημαίνοντας τους λόγους.

 

δ) Σε περίπτωση που κάποια προγραμματισμένη ή έκτακτη δραστηριότητα αναβληθεί ή ακυρωθεί απαιτείται η περαιτέρω γνωστοποίηση αυτής στα μέλη του Σωματείου με συμπληρωματική ανακοίνωση στον ίδιο χώρο που είχε αναρτηθεί η αρχική ανακοίνωση.

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

α) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να φέρει εντός του χώρου του Σωματείου μη μέλη ως φιλοξενούμενους αρκεί να είναι υπεύθυνο για την κόσμια συμπεριφορά τους καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή απωλειών. Το μέλος που θα καλέσει φιλοξενούμενους θα πρέπει να έχει ενημερώσει τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για το γεγονός και την ταυτότητα των φιλοξενούμενων. Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν ή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου καθώς και να χρησιμοποιήσουν υλικά του και τη βιβλιοθήκης επί την εποπτεία του μέλους που τους κάλεσε.

β) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Σωματείου, εκτός και αν πρόκειται για μεγάλη ομάδα φιλοξενούμενων, με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού ή οργανωμένης εκδήλωσης του Σωματείου όπως ορίζει το Άρθρο 3 παρ: γ του Κανονισμού και έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που ορίζει αυτή.

γ) Απαγορεύεται η συμμετοχή φιλοξενούμενου στις δραστηριότητες του Σωματείου για περισσότερες από τέσσερις (4) φορές ανά έτος εξαιρουμένων των διαγωνισμών ή των εκδηλώσεων αυτού.

δ) Για την απαγόρευση συμμετοχής φιλοξενούμενου στις δραστηριότητες του Σωματείου θα πρέπει να συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος, όπως απώλεια περιουσιακού στοιχείου είτε του Σωματείου είτε μέλους αυτού, παραβίαση του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για το αν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι κατόπιν είτε ενυπόγραφης δήλωσης ή κατ’ιδίαν μαρτυρίας.

 

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τα παντός είδους υλικά εντός του χώρου του Σωματείου που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του, είτε από δωρεές φυσικών προσώπων είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτού και προορίζονται για την εν γένει χρήση τους μόνο εντός του χώρου αυτού, με εξαίρεση τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει τον δανεισμό περιουσιακών στοιχείων για εκδηλώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου, ορίζοντας υπεύθυνο ο οποίος θα αναλαμβάνει την αποζημίωση σε περίπτωση απωλειών. Για την εξασφάλιση της αορίστου χρόνου διαθεσιμότητας των υλικών αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κάποια μέλη του Σωματείου ως Υπεύθυνους για αυτά, αναλυτικότερα δε ως ακολούθως.

α) Υπεύθυνος Αναλωσίμων: το μέλος αυτό θα είναι υπεύθυνο για τα αναλώσιμα υλικά του Σωματείου και είδη καθημερινής χρήσης, θα φροντίζει για την ανανέωση τους και τις αγορές που θα πρέπει να γίνονται, σε συνεννόηση πάντα με τον ταμία, καθώς και για την ορθή αποθήκευση τους.

β) Υπεύθυνος δανειστικής βιβλιοθήκης: το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ικανό αριθμό ατόμων από τα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία θα φροντίζουν την λειτουργία της βιβλιοθήκης.

            i) Τα μέλη αυτά θα έχουν στην κατοχή τους τα κλειδιά της βιβλιοθήκης του Σωματείου και θα είναι υπεύθυνα για τα βιβλία και τα παιχνίδια που περιέχονται σε αυτή. Υπάρχει λίστα με ό,τι περιέχει η βιβλιοθήκη και οι υπεύθυνοι θα είναι αρμόδιοι για την τήρηση και την ενημέρωσή της κάθε φορά που ένα νέο αντικείμενο θα προστίθεται σε αυτή. Επίσης θα καταγράφουν σε ειδικό βιβλίο τα ονόματα των μελών που έκαναν χρήση της, τους τίτλους των παιχνιδιών ή των βιβλίων που δανείστηκαν, την διάρκεια που χρησιμοποιήθηκαν και την κατάσταση στην οποία αυτά επιστράφηκαν. Αφού επιστραφούν, ο Υπεύθυνος αλλά και το μέλος που έκανε χρήση της βιβλιοθήκης θα υπογράφουν στον υποδειγμένο χώρο.

γ) Υπεύθυνος για την παιγνιοθήκη ορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

            i) Φροντίζει για την ενημέρωση του καταλόγου των περιεχομένων της παιγνιοθήκης.

            ii) Ελέγχει για την κατάσταση των παιχνιδιών και ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση απώλειας, ζημιάς κ.τ.λ.

δ) Υπεύθυνος καθαριότητας ορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Υπεύθυνος ντουλαπιών ορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

 

6. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

 

• Σε περίπτωση που επιστραφεί αντικείμενο σε κακή κατάσταση, ελλιπές ή κατεστραμμένο το μέλος θα καλείται να το αναπληρώσει με την αγορά νέου ιδίου αντικειμένου.

• Αν το αντικείμενο αυτό δεν μπορεί να βρεθεί πλέον στην αγορά, το ποσό αυτό θα διατίθεται από το σωματείο για την εν γένει αγορά υλικού βιβλιοθήκης.

• Αν η βλάβη προκλήθηκε από φιλοξενούμενο, τότε υπεύθυνος για την αποκατάσταση είναι το μέλος που τον προσκάλεσε.

• Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από ατύχημα σε υλικό που χρησιμοποιήθηκε από ομάδα, όπως κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, τα μέλη της ομάδας αυτής θα καλούνται να καλύψουν την αξία του.

• Για την καταστροφή ή απώλεια με ενδεχόμενο δόλο, το μέλος θα καλείται να αναπληρώσει το αντικείμενο και να καταβάλει πρόστιμο της τάξης των είκοσι (20) ευρώ. Οι παραβάτες θα χάνουν εφόρου ζωής το δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης.

 

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού ή του καταστατικού. Κυρώσεις επιβάλλονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι οι κάτωθι:

            i) Συστάσεις.

            ii) Αφαίρεση κλειδιών μέχρι να μην συντρέχει λόγος αφαίρεσης.

 

            iii) Πρόταση στην Γενική Συνέλευση για διαγραφή.